Privacyverklaring

De Schrijversstudio verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van een online leeromgeving van de Schrijversstudio hebben wij deze gegevens nodig om u als gebruiker maximaal te kunnen ondersteunen.

Voor De Schrijversstudio is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Daarom heeft de Schrijversstudio beleid geformuleerd over de verwerking van persoonsgegevens, het doel daarvan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen en dat beleid geïmplementeerd. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bij de Schrijversstudio heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deschrijversstudio.nl. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Als u het bezoek van deze website voortzet, accepteert u onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Deze versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u onze website bezoekt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna ook “de website”): de Schrijversstudio.nl
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “de beheerder”): de Schrijversstudio, gevestigd op Het Zwanevlot 148, 7206 CH Zutphen, kvk-nummer: 08161961.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de gegevens en informatie die daarop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden. U zult ze ook niet gebruiken voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden en geluiden zijn beschermd bij wet door intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt. Het is ten strengste verboden om het geheel of slechts een onderdeel ervan te reproduceren, herhalen, gebruiken of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kunt u dat niet opvatten als stilzwijgende toestemming. Noch betekent het dat de beheerder afziet van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, of die derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil door uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

De Schrijversstudio verzamelt uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld gebruikt de beheerder hoofdzakelijk om een zakelijke relatie met u te onderhouden en/of werkzaamheden uit te voeren waartoe u of uw werkgever opdracht heeft gegeven.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor uw deelname aan een online cursus worden verwerkt door LearningOnline bv, met wie de Schrijversstudio een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. De persoonsgegevens die in dat geval van u worden verwerkt, hebben betrekking op:

NAW-gegevens

De NAW-gegevens die wij van u vragen zijn:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht (uitsluitend voor de juiste aanhef in correspondentie);
 • postcode, straat, huisnummer, toevoeging, plaats;
 • het nummer van uw mobiele telefoon (optioneel).

 

Gebruikersnaam en wachtwoord

Een gebruikersnaam en wachtwoord hebt u nodig om op het systeem van LearningOnline te kunnen inloggen. Een gebruikersnaam en een wachtwoord worden voor u gegenereerd. Bij de eerste keer inloggen wordt u gevraagd om het wachtwoord te veranderen. Uw zelfgekozen wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen in de database van LearningOnline; wij kunnen deze niet uitlezen. Wanneer u uw wachtwoord kwijtraakt, moet u een nieuwe aanmaken.

Voortgangsgegevens

Wanneer u een online cursus van De Schrijversstudio volgt, wordt informatie opgeslagen op het systeem van LearningOnline die u tijdens de cursus genereert. Het betreft:

 • het percentage van uw voortgang in een specifieke cursus;
 • uw antwoorden op opdrachten en oefeningen;
 • uw antwoorden en uitslag van een toets;
 • de groep waarin u deelneemt;
 • data waarop u actief bent geweest in een online cursus;
 • communicatie tussen uw eventuele begeleiders en docenten en automatische berichten aan u vanuit onze systemen;
 • wanneer u lesactiviteiten uitvoert:
  • datum, starttijd, eindtijd, doorlooptijd;
  • het IP-adres van waaruit u inlogt;
  • het type browser dat u gebruikt.

 

Uw portfolio

Deze gegevens hebben betrekking op:

 • de opdrachten die u voor een cursus hebt gemaakt;
 • bestanden die u hebt geüpload en gedownload via de leeromgeving;
 • resultaten van uw opdrachten in cursussen;

 

Met uw werkgever hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat uw werkgever primair verantwoordelijk is voor uw gegevens. Uw werkgever regelt met u de onderlinge aansprakelijkheden. Tegenover uw werkgever hanteert De Schrijversstudio hetzelfde regime van afspraken als we hier met u afspreken.

Artikel 7 – Uw rechten voor beheer van uw gegevens

Artikel 13 lid 2 sub b AVG geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) wissen, om de verwerking ervan te beperken of tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook geeft het u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@deschrijversstudio.nl.

Bij uw verzoek daartoe dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw handtekening erop hebt gezet en het adres hebt vermeld waarop wij met u contact kunnen opnemen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Mocht u door de autoriteiten worden verdacht van schending van enige wet- of regelgeving, dan zal de beheerder de persoonsgegevens die hij van u heeft verzameld aan de autoriteiten verstrekken, zodra die autoriteiten daartoe een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek doen. Uw persoonsgegevens vallen dan niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar: info@deschrijversstudio.nl.

Wanneer u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, mag u die niet verzamelen of op een andere wijze ongeoorloofd gebruiken. U mag met die gegevens niets doen wat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De gegevens die de beheerder van website verzamelt worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat gegevens bevat, waardoor u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt, dit is omdat de IP-adressen geanonimiseerd zijn. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben aangegeven bij Google dat zij geen gegevens mogen gebruiken.
 • Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, vindt u via de volgende link.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Marc Draijer, info@deschrijversstudio.nl.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven